rezultatele proiectului

Consiliul Județean Maramureș implementează contractul de prestări servicii nr.6694/22.03.2022 având ca obiect “Servicii consultanță realizare Strategie sectorială – Dezvoltarea și Promovarea Turismului în Maramureș”, în cadrul proiectului “MaraStrategy”, cod SIPOCA 556/COD SMIS 126337 finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate).

În cadrul acestui contract, va fi realizată Strategia de Dezvoltare și Promovare a Turismului în Maramureș, fișa informativă a obiectivelor turistice în format electronic și printat, respectiv planul de acțiuni menit să conducă la dezvoltarea integrată și sustenabilă a turismului durabil în județ. 

Participarea tuturor factorilor interesați în cadrul acestui proces de planificare strategică este esențială pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare și promovare a turismului în Maramureș.

În acest context, vă adresăm rugămintea de a sprijini echipa de experți a SC CIVITTA Strategy & Consulting SA, prin furnizarea de informații necesare procesului de analiză strategică, precum și prin completarea sondajelor de opinie sau prin participarea la interviuri, focus grupuri sau studii de caz, ce vor fi organizate în perioada următoare.

Pentru informații suplimentare cu privire la activitățile prezentate anterior, vă puteți adresa următoarelor persoane de contact:

 • Consiliul Județean Maramureș: Dan Cocoșilă, manager proiect, e-mail: Dan.Cocosila@maramures.ro, tel. 0722353018

• SC CIVITTA Strategy & Consulting SA: Daiana Ghintuială, manager proiect, e-mail: daiana.ghintuiala@civitta.com, tel.0747278594. 

Vezi scrisoarea de sprijin

visit-BCN-plan urbanistic

În cadrul proiectului Mara Strategy va fi reactualizat „Planul de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ) Maramureș”.

Consiliul Județean Maramureș vă aduce la cunoștință că se află în etapa elaborarii studiilor de fundamentare pentru documentația de amenajarea teritoriului „Reactualizare PATJ Maramureș”, plan care în conformitate cu Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare ;

Invităm pe această cale publicului interesat să își exprime opțiunile în cadrul chestionarului special conceput în acest scop, accesând următorul link: https://survey.alchemer.eu/s3/90456094/PATJ-Maramures.

Având în vedere prevederile:

Legii nr. 350/2001 privind „Amenajarea teritoriului si urbanismul”, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinului nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, emitent Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea ,,Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism” și Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 112/25.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului.

răspunsurile vor fi avute în vedere la elaborarea studiilor de fundamentare aferente documentației de amenajarea teritoriului „Reactualizare PATJ Maramureș”.

Rezultatul 1 al proiectului: un studiu privind modalitatea de abordare a planificarii dezvoltarii într-o instituție echivalentă dintr-o țară membră U.E.

Vizită de studiu

Rezultatul 2 al proiectului: un set de documente ale planificării dezvoltării județului Maramureș constând în următoarele lucrări:

  1. Actualizarea Planului de Amenajare Teritorială a Județului Maramureș
  2. Strategia de Dezvoltare a Turismului
  3. Strategia Investițională a Județului Maramureș
  4. Planul Strategic Instituțional

Rezultatul 3 al proiectului: un sistem măsuri de simplificare pentru cetățeni cuprinzând:

  1. un front office (sistem informatic de interfața on line pentru cetățeni pentru furnizarea de informare  asistență, formulare, primire solicitări și emitere documente) https://cjmm.gisapp.ro
  2. un back office cuprinzând un sistem informatic de gestionare a arhivelor si retro-digitalizarea arhivelor de documente tradiționale, sistem informatic de gestionare a datelor geospațiale (G.I.S.);
Înainte/După
În prezent

Rezultatul 4 al proiectului: instruirea unui număr de 48 de persoane din aparatul propriu al Consiliului Județean Maramureș în diverse teme legate de planificarea strategică, urbanism și amenajarea teritoriului, politici publice, etc.

Sesiune de instruire

Rezultatul 5 al proiectului: elaborarea și aprobarea Planului Strategic Instituțional al al Consiliului Județean Maramureș.

Acesta a fost elaborat conform specificațiilor din caietul de sarcini aferent achiziției, în cadrul contractului de prestări servicii nr. 11714/14.06.2021, „Servicii elaborare Plan Strategic Instituțional” în cadrul proiectului “MaraStrategy, încheiat între Consiliul Județean Maramureș în calitate de beneficiar și SC KONSHAFT SRL în calitate de furnizor. Planul Strategic Instituțional a fost avizat intern prin raport privind evaluarea conformității PSI cu propunerea tehnică și cu prevederile caietului de sarcini, numărul 23041/05.11.2021. Documentul  este structurat pe următoarele componentele majore:

– componenta de management:
Maramureș. Atunci și acum  – descrie profilul județului tratând aspectele relevante privind Populație, Educație, Economie, Accesibilitate, Dezvoltare teritorială, Profilul instituțional al Consiliului Județean Maramureș. Este tratată Misiunea, viziunea și valorile Consiliului Județean Maramureș, Analiza mediului intern, Aspectele privind dezvoltarea carierei funcționarilor publici precum și relația cu alte instituții, inclusiv cu cele coordonate sau subordonate Consiliului Județean Maramureș, funcția publică: valori, evaluare, motivare.

Au fost realizate o serie de analize: Analiza culturii instituționale, analiza loialității, analiza de eficacitate și eficiență, analiza SWOT.

Sunt trecute în revistă documentele relevante și sunt formulate o serie de concluzii și recomandări

– componenta buget:

Bugetul pentru principalele proiecte avute în vedere pentru perioada următoare sunt structurate pe obiectivele strategice actuale ale Planului de dezvoltare județean. În capitolul 3.5 este prezentată situația măsurilor propuse și indicatori de realizare, identificând sursele de finanțare pentru fiecare pilon al dezvoltării.

Capitolul 3.6. prezintă o previzionare financiară pentru următorii ani.

– componenta implementare:
Documentul propune un plan anual de lucru și este prezentată modalitatea de monitorizare a performanței și evaluarea PSI precum și modalitatea de revizuire a Planului Strategic Instituțional.

Plenul Consiliului Județean Maramureș a adopta Planul Strategic Instituțional prin HCJ nr. 319/23.12.2021.

Documentul poate fi consultat Aici.