You are currently viewing ”MaraStrategy” – un nou proiect al Consiliul Județean Maramureș în sprijinul dezvoltării județului

”MaraStrategy” – un nou proiect al Consiliul Județean Maramureș în sprijinul dezvoltării județului

MaraStrategy”, noul proiect al Consiliul Județean Maramureș, al cărei implementare va începe în curând, este destinat în primul rând asigurării unui cadru instituțional care să asigure o simplificare a proceselor decizionale și funcționale în instituția Consiliul Județean Maramureș.

Valoarea totală a proiectului este de 3.967.941,55 lei, urmând ca acesta să se deruleze pe o perioadă de 30 luni.

“Proiectul MaraStrategy răspunde nevoii identificate la nivelul Consiliul Județean Maramureș de a asigura creșterea eficienței activității prin implementarea unui sistem de măsuri de simplificare și eficientizare orientat către cetățeni. Prin acest sistem se vor eficientiza și optimiza activitățile și procesele de lucru din instituție, răspunzând mai bine, mai eficient și la standarde de calitate înalte cerințelor beneficiarilor activităților – persoane fizice și juridice care apelează la serviciile publice oferite de instituție. De asemenea, se va eficientiza și optimiza relația cu instituțiile coordonate și subordonate precum și cu autoritățile publice locale din județ“ a subliniat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel-Valer Zetea.

Proiectul asigură elaborarea unui set de planuri și strategii la nivel județean coerent și armonizat între componentele fundamentale, esențial pentru dezvoltarea teritorială și sectorială. Astfel, Planul de amenajare a teritoriului județean va fi actualizat și corelat cu direcțiile strategice de dezvoltare teritorială.

Sectorul economic va fi sprijinit prin elaborarea Planului investițional județean, care va permite o mai bună cunoaștere a nevoilor investiționale precum și a cerințelor și a tendințelor de dezvoltare a afacerilor.

Turismul în Maramureș cunoaște o dezvoltare tot mai accentuată. În cadrul sectorului economic, reprezintă o prioritate. În acest sens, pentru a asigura o fundamentare optimă a deciziilor în baza unor analize și propuneri clare și unitare, se va elabora Strategia sectorială de dezvoltare a turismului județean.

La nivelul instituției se va elabora Planul de dezvoltare instituțional care are menirea de a eficientiza activitatea instituției de a furniza serviciile în mod judicios, optim, în condiții de eficiență organizatorică și funcțională.

De mare importanță în cadrul proiectului este modalitatea de eficientizare și optimizare a serviciilor oferite publicului larg. În acest scop se va realiza o arhivă digitalizată a instituției, ceea ce va simplifica lucrul cu documentele arhivate, regăsirea acestora și furnizarea documentelor solicitanților.

În domeniul urbanismului și amenajării teritoriului va fi dezvoltat un portal informatic care va asigura o deschidere către public prin facilitarea depunerii cererilor de eliberare a documentelor din domeniu. Portalul va acoperi întregul teritoriu județean asigurând cuprinderea tuturor Planurilor Urbanistice Generale ale orașelor și comunelor din județul Maramureș. Soluția GIS va asigura managementul integrat, strategic decizional la nivelul județului, fiind un instrument de gestiune unitara a spațiului public si a proceselor de modelare a acestuia, standardizarea procedurilor de lucru, centralizând efortul direcțiilor, serviciilor și compartimentelor Consiliului județean pe de o parte, și al tuturor UAT-urilor pe de alta parte, printr-o reprezentare unitară, facilă, cu interacțiune grafică a tuturor datelor disponibile la nivelul administrației publice județene si locale.

Portalul informatic este deschis publicului larg, asigurând următoarele funcționalități:

Componenta de portal servicii online:

– Publicarea spre consultare publica a documentelor de urbanism eliberate

–Certificate, autorizații, în format tabelar (raport) sau grafic (harta cu dispunerea documentațiilor pe terenurile pentru care au fost eliberate)

– Formulare electronice

– Petiții

– Plata taxe si impozite

– Preluarea si depunere documente online

– Preluare și eliberare online a cererilor si a documentelor

– Informare si Asistența

– Eliberare Certificat de Urbanism, Autorizație de Construcție și semnare cu semnătură electronica extinsă.

Unul din obiectivele proiectului este de a crește gradul de profesionalism al personalului din instituție.

În cadrul acestui proiect un număr de 48 de funcționari publici se vor instrui din fonduri europene pe teme legate de planificarea strategică, instruire în domeniul GIS 2 module, gândire strategică și dezvoltare instituțională, dezvoltare durabilă locală în context global, specialist planificare teritorială, urbanism și amenajarea teritoriului, urbanism și autorizarea lucrărilor de construcții, proiectare și implementarea politicilor publice, noul concept de planificare teritoriala: Smart City, dezvoltare durabila în context european.

Proiectul ”MaraStrategy”, cod MySMIS 126337, are asigurată finanțare nerambursabilă 100% prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, iar Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. „MaraStrategy” e un proiect elaborat de reprezentanții Biroului Relații Internaționale și este complementar proiectelor derulate în trecut, printre care Magic, Mara Quality sau Neuron.

Rezultate așteptate:

Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung, rezultat atins printr-un studiu privind modalitatea de abordare a planificării dezvoltării într-o instituție echivalentă dintr-o țară membra UE.

Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificare strategică pe termen lung rezultat atins printr-un set de documente ale planificării dezvoltării județului Maramureș.

Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate rezultat atins printr-un sistem măsuri de simplificare pentru cetățeni cuprinzând un front office (sistem informatic de interfața on line pentru cetățeni pentru furnizarea de informare /asistență, formulare, primire solicitări și emitere documente) și un back office cuprinzând un sistem informatic de gestionare a arhivelor și retro-digitalizarea arhivelor de documente tradiționale, sistem informatic de gestionare a datelor geospațiale.

Cunoștințe și abilitați ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de obiectivul specific, atins prin instruirea unui număr de 48 persoane – aparatul propriu al Consiliului Județean Maramureș – în diverse teme legate de planificarea strategică, urbanism și amenajarea teritoriului, politici publice.

mara-strategy-proiect-esential
mara-strategy-proiect-esential
mara-strategy-proiect-esential
mara-strategy-proiect-esential
previous arrow
next arrow